Bienvenue sur le site de WEGA !

Wega ONG-D, une Organisation Non Gouvernementale d'aide au développement sans but lucratif située au Grand Duché du Luxembourg, est active depuis 1995 dans le domaine de l'aide humanitaire d'abord sur le territoire russe, en envoyant nourriture, vêtements et aide éducative à Moscou, avant de se concentrer sur l'Arménie, pays du Caucase, qui a survécu à un long passé tragique, d'où son dynamisme et sa capacité de survie.
Plusieurs projets concernant l'"Armenian Women Empowerment" ont été financés grâce au micro crédit, les femmes en milieu rural ont pu créer de petites entreprises et améliorer leurs revenus. Les crédits ont toujours été remboursés et le montant immédiatement réinvesti dans d'autres projets.
Outre l'aide économique apportée à l'Arménie, Wega soutient des projets scolaires et éducatifs. L'école secondaire N°1 de Dilijan a pu être renovée grâce à un financement de la commune de Petange et du Gouvernement luxembourgeois.
Wega s'intéresse aussi au domaine culturel et a fait connaître les meilleurs atouts du Luxembourg à un certain nombre de jeunes artistes russes et arméniens, et vice-versa, créant ainsi un échange inter-culturel dans les domaines de la musique, de l'art plastique et de l'artisanat.Welcome to Wega’s site!

WEGA, a Non Governmental Organization of Development (NGO-D), is a nonprofit development assistance organization, located in the Grand Duchy of Luxemburg. Since 1995 Wega has had humanitarian activities, first in Russia, sending food, clothing and educational assistance to the Moscow and Toula regions, before concentrating on Armenia, a country in the Caucasus which, in spite of its’ tragic past, is characterized by its dynamism and survival skills.
Several "Women Empowerment" projects have been financed by micro-credit; these women with a rural background have been able to create small business and improve their living standard and that of their family. Those loans have always been refunded and the corresponding amount immediately reinvested in other projects.
Aside from purely economic assistance, Wega also supports, in Armenia, educational projects. Secondary School n°1 in Dilijan has thus been renovated thanks to funds from the Pétange Commune and the Luxemburg Government.
Wega is also concerned with culture. We have promoted mutual understanding and knowledge between Russian, Armenian and Luxemburgish cultures, in particular by organizing concerts and exhibitions.Wilkommen zur Website von WEGA !

Wega ONG-D ist eine Nicht-Regierungs-Organisation, ohne Gewinnabsicht, die in der Entwicklungshilfe tätig ist. Der Verein ist im Grossherzugstum Luxemburg gelegen und ist seit 1995 aktiv im Bereich der humanitären Hilfe. Zuerst war WEGA in Russland tätig; Nahrung und Kleider sowie Ausbildungshilfe wurden nach Moskau geschickt. Danach konzentrierte sich die ONG auf Armenien, Land des Kaukasus, welches eine lange tragödische Vergangenheit überlebte... daher seine Tatkräftigkeit und Überlebungsfähigkeit.
Mehrere "Armenian Women Empowerment" Projekte wurden durch Mikro-Kredite finanziert. Frauen aus ländlichen Umgebungen konnten kleine Betriebe gründen und damit ihre Einkommen erhöhen. Die Kredite wurden immer zuerückgezahlt und der Betrag sofort weiter in andere Projekte investiert.
Ausser wirschaftlicher Hilfe für Armenien, unterstützt WEGA auch Schul- und Ausbildungsprojekte. Die Hochschule n°1 in Dilijan konnte renoviert werden dank der Finanzierung der Gemeinde Pétange und der Luxemburger Regierung.
WEGA interessiert sich auch für den Bereich der Kultur und hat es mehreren jungen russischen und armenischen Künstler ermöglicht, sich mit Luxemburg vertraut zu machen. Durch Initiativen auch in umgekehrter Richtung, wurde so ein interkultureller Austausch auf den Gebieten der Musik, der plastischen Kunst und des Kunsthandwerks geschaffen.Wëllkomm um Site vu WEGA !

WEGA ONG-D, eng regierungsonofhängeg Organisatioun fir Hëllef fir Weiderentwécklung ouni Gewënnzweck, mat Sëtz zu Lëtzebuerg schafft säit 1995 an der Entwécklungshëllef. Am Ufank virun allem mat Russland andeems Liewesmëttel, Kleeder an Schoulmateriel geschëckt goufen, duerno méi konzentréiert mat Armenien, engem Land aus dem Kaukasus wat no enger haarder Vergaangenheet säin Dynamismus an seng Iwwerliewensfähegkeet net verluer huet.
Etlech Projekter fir "Armenian Women Empowerment" sinn duerch Mikrokrediter finanzéiert ginn. Fraen vum Land konnte kleng Geschäfter grënnen a sou hiert Akommes verbesseren. D’Kreditter sinn ëmmer zrëckbezuelt ginn an direkt ërem an nei Projekter investéiert ginn.
Ausser dëser wirtschaftlecher Hëllef fir Armenien, ënnerstëtzt Wega Schoul- an Weiderbildungsprojekter. De Secondaire n°1 vun Dilijan konnt duerch Finanzhëllef vun der Gemeng Péiteng an der lëtzebuergescher Regierung renovéiert gin.
Wega ass och un Kulturprojekter interesséiert, a bréngt verschiddene jonke russeschen an armeneschen Kënschtler déi bescht Säite vu Lëtzebuerg méi no an erméiglecht en Austausch am Beräich vun der Musek, der Konscht an dem Handwierk.
© www.wega-ong.lu